parent control
Müdürlüğümüz
Müdürlüğümüz

MUĞLA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ana görevleri, Yasalarla belirlenmiş olan; taşınmaz mallarla ilgili akitler ve her türlü tescil işlemini yapmak, tapu sicillerinin düzenlenmesi için temel prensipleri tespit etmek, tesis kadastrosu yaparak, taşınmazların hukuki ve teknik durumlarını belirlemek ve bunları güncel tutmaktır.

 

Mülkiyete konu olan taşınmazlar, büyük ölçekli haritalar üzerinde tanımlayıcı işaretlerle sistematik bir biçimde gösterilir ve ilgili kayıtlarla beraber bir bütün oluştururlar. Tapu sicili; her taşınmaz malın hukuki durumu, üzerindeki tüm haklar ve bunlara ilişkin belgelerle, yeryüzündeki konumunun belirlenmesi için gerekli ölçü ve bilgilerden oluşur.

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, taşınmaz mallara ilişkin; "Kimin ve Nasıl?" soruları ile belirlenen hukuki vb. durumlarını "TAPU", "Nerede ve Ne Kadar?" soruları ile belirlenen konumuna, teknik duruma ilişkin "KADASTRO", Faaliyetlerinin bir çatı altında birleştirilmiş bir bütünü olarak , görevini sürdürmektedir. Temel olarak Orta Avrupa Sistemi benimsenmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bu yapısı, bilgi sistemi oluşturma faaliyetlerine uygun bir organizasyonel yapıdır.

 

Ülkemizde Mülkiyet Sicilini oluşturup mülkiyet üzerinde sonradan meydana gelebilecek hak ve değişikliklerinin takibine yapmakla görevlendirilmiş teşkilatımız 165 yıldır Ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

 

Muğla İlinde Kadastro İşlemleri 1950 yılında 2613 sayılı yasa gereğince il ve ilçe Belediye hudutları dahilinde Şehir Kadastro Müdürlüğü tarafından , 1953 yılında 766 sayılı kanun gereğince İl ve İlçe Belediye hudutları haricinde kalan Köylerde ise tapulama Müdürlüğü tarafından  2 ayrı müdürlük olarak çalışmalar yürütülmüştür. 3045 sayılı yasa kapsamında Tapulama Müdürlükleri ile Kadastro Müdürlükleri birleştirildi. 25.11.2010 Tarih 6083 Sayılı Yasa gereği 16.06.2011 tarihinden itibaren Muğla Kadastro Müdürlüğü olarak Merkez ilçe ve diğer tüm ilçeler (Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ula, Marmaris, Datça, Ortaca, Dalaman, Fethiye) Müdürlüğümüz yetki kapsamında bırakılarak 3402 sayılı yasa kapsamında hizmet vermektedir.

TAPU VE  KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ (TAKBİS)

 

Ülke genelinde, üretime katılmamış alanların belirlenmesi, kamu ve hazine taşınmazlarının envanterinin çıkartılması, kentsel alan ve arazi düzenlenmesi, arsa ve arazi kullanımının denetlenmesi, toprağa bağlı kredi piyasasının geliştirilmesi, toprağa bağlı ihtilafların araştırılması, rasyonel yatırım planlamalarının yapılması, adil vergilendirme, vergi kaybının önlenmesi, taşınmaz  işlemlerinden kaynaklanan devlet gelirlerinin artırılması, adil ve hızlı kamulaştırma yapılabilmesi, gecekondu sorununun çözümü, mera-yaylak-kışlaklarının korunması ve uygun kullanımı, turizm planlaması, kıyı kullanımı, mülki ve idari sınırların belirlenmesi konularında uygun çözümler bulunması  Arazi Bilgi Sistemleri ile mümkündür.

 

Kentlerin  planlaması ve yönetilmesinde  akılcı bir biçimde yönlendirebilmek için  ülke düzeyinde  Coğrafi Bilgi Sistemi, kent bazında ise  Kent Bilgi Sistemi kurulması  ihtiyacı vardır.

 

Toplum hayatını sosyal ve ekonomik anlamda doğrudan etkileyen taşınmaz mal envanterinin yönetiminde karşılaşılan olumsuzlukların giderilmesi ve ülke kaynaklarının yerinde kullanılmasının temini için, temel altlık niteliğindeki mülkiyet bilgilerinin önemi giderek artmakta, bu bilgileri hızlı ve doğru üretmesi, idame ettirmesi, güncelliğini sağlaması gereken Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne önemli görevler düşmektedir. Genel Müdürlüğümüz, bu görevin bilinciyle, uzun yıllara dayanan araştırma sonuçlarını değerlendirmiş ve sahip olduğu deneyime binaen TAKBİS projesinin realizesine karar vermiştir.

 

TAKBİS,  ileri bilgi teknolojileri kullanılarak TKGM hizmetlerinin daha sağlıklı, süratli, güvenilir ve etkin bir şekilde plânlanması, yönetilmesi ve faaliyete geçirilmesi, diğer kurum ve kuruluşlara vermekte olduğu mülkiyete ilişkin verilerin daha yaygın bir şekilde kullanımının sağlanmasının ve bu çerçevede tapu ve kadastro çalışmalarının ve bilgilerinin  Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine TAKBİS’e dönüştürülmesinin amaçlandığı, ürettiği/üreteceği bilgilerin kurum içi kullanım ve kurum dışı diğer kurum ve kuruluşlarla entegreli olarak çoklu kullanıma sunulacağı stratejik bir “e-devlet” projesidir.

 

Mülkiyete dayalı bilgi kullanan  tüm kurum ve kuruluşların yasal ve güncel bilgi ihtiyacına tek bir merkezden sağlayacağı için tartışılmaz öneme sahip TAKBİS projesi, Avrupa Birliğine katılım sürecindeki ülkemizin Ulusal Programında da “orta vadede gerçekleştirecek projeler” arasında yer almıştır.

 

TAKBİS’in pilot proje olarak uygulamaya konulmasının temel nedeni kaynak yetersizliği olmakla birlikte; bu tür büyük ölçekli kamu bilişim projelerinin kademeli olarak gerçekleştirilmesinin, ihtiyaçların tam olarak belirlenmesi, analiz edilmesi, tesis edilen sistemin dar bir bölgede  uygulamaya konularak teknik şartname belirtilen sistem gereksinimleri ile kapsamlı analiz çalışmaları esnasında ortaya çıkan gereksinimlerin gerçeklenme durumunun görülmesi, ölçülmesi, muhtemel hata-eksiklik-performans değerlendirmelerinin yapılarak bu süreçte değerlendirilmesi ve yaygınlaştırmaya sorunsuz geçiş planlarının hazırlanması açısından da yaşanması gereken önemli bir süreç olarak değerlendirilmiştir.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ

Müdürlüğümüzün ana görevi ve amacı, 21 Haziran 1987 tarih ve 3402 sayılı Kanuna göre Türk Medeni Kanunun hükümlerine uygun olarak taşınmaz malların mülkiyet haklarını tesis etmek ve kadastral haritalarını yapmaktır.


Bu çalışmalar sonucunda parsellerin geometrik konumları ve hukuksal durumları belirlenmekte ve Devletin sorumluluğu altında modern tapu sicili oluşturulmaktadır.


Bu tanımlama çerçevesinde;

a) Tapulu gayrimenkullerin tapularının yenilenmesi,
b) Tapusuz gayrimenkullerin tapuya bağlanması, 
c) Yaşatma, güncel tutma, Yenileme,
d) Tescile konu her türlü harita ve planların kontrolü ve arşivlenmesi, 
e) Tapu Fen Taleplerinin karşılanması,

Kadastronun kapsamındaki hizmetler arasında bulunmaktadır. 

Ana Başlıklar Halinde Kadastro Müdürlüğümüzün Faaliyetleri ve görevleri şunlardır;

 

· 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen tesis kadastro çalışmalarını yapmak ve yürütmek

· 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre tapulama ve kadastro paftalarını yenilemek

· 7269 sayılı kanunun 2/7/1968 tarih 1051 sayılı Kanunla değişik 18 inci madesi uyarınca talep edilen yerin kadastrosunu yapmak

· 2981/3290 sayılı Kanunlarca verilen görevleri yapmak

· Diğer kanunlarla müdürlüğe verilen görevleri yapmak

· Tescil için ibraz edilen her çeşit harita ve planların , imar uygulaması, kamulaştırma, ayırma-birleştirme, zemin düzenlemesi,arazi toplulaştırmasının ilgili yönetmelik hükümlerine göre kontrollerini yapmak

· Talep halinde Lihkab tarafından karşılanan tescile tabi olmayan aplikasyon, parselin yerinde gösterilmesi, tescile tabi olan cins değişikliği, irtifa hakkı ve birleştirme işlemlerine ait talepler ile plan örneği ve kat mülkiyetine yönelik cins değişikliği işlemlerinin yapımı, kontrolu, izlenmesi, güncellenmesi ve ilgililerine sunumu

· Talep üzerine müdürlükçe yapılan işlemlerle kontrolü yapılan harita ve planların, tapu siciline tescilinden sonra paftalarına işlemek suretiyle güncelliğini sağlamak ve teknik belgeleri arşivlemek

· Kadastro ve tapulama paftalarının dayanağı olan nirengi ve poligon tesislerini korumak,kaybolanları ihya etmek, gerektiğinde yeniden tesis etmek,

· Müdürlük hizmetlerine ilişkin personel, araç-gereç ve ödenek ihtiyaçlarını tesbit etmek, sağlamak

· İhale yolu ile yapılan kadastronun teknik yönünün ihale şartnamesi,ilgili yönetmelik ve

Genel Müdürlük emirlerine göre kontrolünü yapmak